ريل هوا PFA-AT15

این مجموعه براي انجام آزمايشهايي مثل اندازه گيري سرعت متوسط، سرعت لحظه اي و شتاب حركت يكنواخت، حركت يكنواخت خطي، بررسي قانون دوم نيوتن، برخورد ارتجاعي، مشاهده تبديل انرژي پتانسيل و جنبشي، بررسي حركت نوساني و نوسانهاي هماهنگ استفاده ميشود.

 

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

  • ريل سوراخدار به طول 1.2 مترداراي سوراخهاي هوا به قطر 0.8 ميليمتر براي يك طرف
  • پمپ هوا
  • دو عدد سنسور نوري كه در دو طرف ريل قرار گرفته اند جهت ثبت زمانها
  • يك دستگاه زمانسنج ديجيتال روميزي
  • دو عدد ارابه لغزنده 120 ميليمتري
  • جعبه متعلقات و افزار (شامل شاخص با عرض های مختلف، وزنه های قابل اتصال به ارابه، قطعات لازم جهت تحقیق برخورد الاستیک و غیر الاستیک، پیچ های یدک)
Top