پراش الکترون

با استفاده از این مجموعه می توانیم خاصیت دوگانه موج - ذره الکترون را مورد بررسی قرار داده و ثابت شبکه بلور کربن را بدست آوریم.

 

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

  1. لامپ پراش الکترون
  2. پایه لامپ
  3. منبع تغذیه متناوب 12V
  4. منبع تغذیه 6KV

 

Top