تابش جسم سیاه

در فیزیک، جسم سیاه جسمی است که همهٔ نوری را که به آن می‌تابد جذب می‌کند. هیچ گونه تابش الکترومغناطیسی از جسم سیاه بازنمی‌تابد یا نمی‌گذرد.

 

 

Top