شمارشگر گایگر مولر DS-76K

شمارشگر گایگر مولر دستگاهی است که به وسیله آن می توان پرتوزایی محیط را تنظیم و اندازه گیری کرد. در صورت تمایل می توانید وجود اورانیوم را نیز پیش بینی کنید.

 

همچنین می توان از این شمارشگر در زیر زمین برای کنترل ماده رادن استفاده کرد. گاز رادن با افزایش مقدار پرتو در محیط اطراف انرژی تابشی خود را نشان می دهد.

مشخصات فني:

  • بدنه دستگاه آشکارساز از جنس باکالیت دارای کلید On/OFF و چراغ LED و منبع HV
  • مجهز به زمان سنج دیجیتال با دقت 1 ثانیه
  • دارای لوله گایگر مولر با مشخصات زیر:

دیواره لوله گایگر مولر، دارای یک استوانه فلزی نازک بعنوان کاتد در اطراف یک الکترود مرکزی بعنوان آند

  • پنجره گایگر مولر میکا بوده و داخل آن از گازهای بی اثر نئون و آرگون پر و خالی شده

 

Top