آزمایش بستگی مقاومت جامدات به دما

 

 

 شامل:

مقاومت فلزی نوبل

مقاومت نیمه هادی

اهم متر دقیق آزمایشگاهی

ترمومتر دیجیتال آزمایشگاهی

پروب نوع k ترمومتر

سیم های رابط

مخزن یخ و نمک جهت دماهای زیر صفر

کوره الکتریکی ۴۰۰ درجه با سیم تغذیه مخصوص

منبع تغذیه مخصوص کوره

 

Top