اندازه گیری قطر مولکول

در این آزمایش یک قطره گیلیسیرین یا بنزین به سطح آب بدون چربی اضافه می شود که توسط لیکوپودیوم پوشانده شده است.

 

فرض می کنیم قطره روغن دارای ضخامت یک مولکول باشد. در این صورت می توانیم اندازه قطر این مولکول را از رابطه d=V/A حساب کنیم که V حجم قطره روغن و A سطح لکه روغن است.

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

 1. دو عدد بورت مدرج شیردار با دقت 0.1cc
 2. دو عدد گیره بورت
 3. دو عدد گیره دوبل نوا
 4. یک عدد میله 75 تا 100cm آبکاری شده
 5. یک عدد پایه با پیچ تنظیم
 6. یک عدد کاغذ نشانه دار (کاغذ مدرج ضد آب)
 7. یک عدد ظرف شیشه ای کف تخت و شفاف 2~4lit
 8. بشر 600cc
 9. 1 لیتر مایع بنزن
 10. 100 گرم پودر لیکوپودیاک (Glycerinetrioleat)
 11. 500cc الکل اتیلیک

 

Top