دستگاه مشاهده اشعه ایکس

این مجموعه را می توان برای بررسی و نشان دادن اشعه ایکس بر روی فیلم حساس عکاسی و تحقیق عوامل موثر در جذب اشعه ایکس و یافتن موادی که بتوانند بعنوان آشکارساز اشعه ایکس در دزیمترها استفاده شوند، به کار برد.

 

این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

  • بدنه فلزی حفاظ گذاری شده برای عدم خروج اشعه ایکس
  • دارای لامپ اشعه ایکس
  • صفحه قرارگیری فیلم حساس عکاسی
  • منبع تغذیه HV درونی برای برانگیختگی و تولید اشعه ایکس
  • یک بسته داردی ظهور و ثبوت
  • یک بسته فیلم حساس عکاسی

 

Top