لامپ لومینسانس و فسفرسانس

لومینسانس عبارت است از گسیل نور ناشی از جذب انرژی. این انرژی می‏تواند انتقال داده شده باشد. به طور مثال به شکل الکترون‏ها یا فتون‏های پرانرژی که دارای انرژی بیش از فوتون‏های گسیل شده باشند. بسته به شکل تبهگنی، بین فلئورسانس و فسفرسانس تفاوت قائل می شویم.

 

ادامه مطلب...

پراش الکترون

با استفاده از این مجموعه می توانیم خاصیت دوگانه موج - ذره الکترون را مورد بررسی قرار داده و ثابت شبکه بلور کربن را بدست آوریم.

 

ادامه مطلب...

مجموعه تحقیق تخلیه الکتریکی گازها HV-1006A

از این مجموعه برای تخلیه الکتریکی گازها و مشاهده نواحی مختلف استفاده می کنند.

 

ادامه مطلب...

اثر فوتوالکتریک و ثابت پلانک

اثر فوتوالکتریک پدیده‌ای است که در آن الکترون، بعد از جذب انرژی یک پرتوی الکترومغناطیسی مانند پرتوی ایکس و یا انوار مرئی، از ماده گسیل می‌شود. توسط این مجموعه می توان پدیده فوتوالکتریک را تحقیق نمود و ثابت پلانک را بدست آورد.

 

ادامه مطلب...

تابش جسم سیاه

در فیزیک، جسم سیاه جسمی است که همهٔ نوری را که به آن می‌تابد جذب می‌کند. هیچ گونه تابش الکترومغناطیسی از جسم سیاه بازنمی‌تابد یا نمی‌گذرد.

 

ادامه مطلب...

مجموعه آزمایش تحقیق و بررسی ثابت ریدبرگ

ثابت ریدبرگ، یکی از ثوابت مهم در فیزیک مدرن و فیزیک هسته ای می باشد. با استفاده از این مجموعه می توان ثابت ریدبرگ را بدست آورد.

 

ادامه مطلب...

دستگاه مشاهده اشعه ایکس

این مجموعه را می توان برای بررسی و نشان دادن اشعه ایکس بر روی فیلم حساس عکاسی و تحقیق عوامل موثر در جذب اشعه ایکس و یافتن موادی که بتوانند بعنوان آشکارساز اشعه ایکس در دزیمترها استفاده شوند، به کار برد.

 

ادامه مطلب...

آشنائی، تحقیق و بررسی قانون تامسون

برای یافتن بار ویژه الکترون و نسبت بار به جرم، یکی از روشهای معمول استفاده از قانون تامسون می باشد.

 

ادامه مطلب...

سلول خورشیدی SK-1249A

سلول خورشیدی عبارت است از یک نیمه هادی که با تابش نور الکترونهای باند ظرفیت آن با دریافت کوانتای انرژی به باند هدایت انتقال می یابد. آزاد شدن بار الکتریکی و هدایت آن باعث ایجاد جریان الکتریکی می شود

 

ادامه مطلب...
Top