قانون ارشمیدس

در آزمایشگاه حرارت یکی از آزمایش های مهم بررسی قانون ارشمیدس و یافتن وزن ظاهری اجسام می باشد. وقتی جسمی در سیالی قرار گیرد از طرف سیال نیرویی به آن وارد می شود که جهت آن عکس جهت نیروی وزن جسم می باشد که آن را نیروی ارشمیدس می گویند، در نتیجه وزن جسم در داخل سیال همیشه کمتر از وزن حقیقی آن می باشد.

 

ادامه مطلب...

هدایت حرارتی جامدات

مقدار حرارت منتقل شده در يك جسم طبق قانون فوريه به اختلاف دماي سطح گرم و سرد، ضخامت جسم، مساحت سطح عمود بر جريان حرارت و ضريب هدايت حرارتي بستگي دارد

 

ادامه مطلب...

گرمای نهان تبخیر

دمایی که در آن دما جسم مایع شروع به بخار شدن می کند نقطه تبخیر نامیده می شود و گرمای لازم برای تبدیل یک گرم مایع به بخار در نقطه تبخیر را گرمای نهان تبخیر گویند.

 

ادامه مطلب...

ضريب انبساط حجمي مايعات TRH-57M

در اثر تغييرات دماي يك جسم،  فاصله بين مولكول هاي آن افزایش می یابد. این تغییر به صورت افزايش حجم و يا طول ماده قابل مشاهده مي باشد.

 

ادامه مطلب...

گرمای نهان ذوب یخ

دمایی که در آن دما جسم جامد شروع به ذوب شدن می کند نقطه ذوب نامیده می شود. گرمای نهان ذوب، گرمایی است که لازم است تا واحد جرم یک جسم جامد، در نقطه ذوب خود به مایع تبدیل شود.

 

ادامه مطلب...

آزمایش ارزش آبی کالریمتر

با استفاده از این مجموعه آزمایشگاهی می توان ارزش آبی کالریمتر را بدست آورد.

 

ادامه مطلب...

یافتن عدد ژول به روش الکتریکی

علت محاسبه عدد ژول اختلاف در دو واحد انرژی الکتریکی و حرارتی می باشد که با وجودیکه هر دو انرژی هستند ولی واحد انرژی الکتریکی ژول و واحد انرژی حرارتی کالری می باشد.

 

ادامه مطلب...
Top