هیسترزیس و پسماند مواد

قدرت القای مغناطیسی B را به صورت منحنی هیسترزیس بر حسب تابعی از افزایش و یا کاهش قدرت میدان مغناطیسی خارجی H نشان می دهیم که به آن منحنی هیترزیس می گویند.

 

ادامه مطلب...

آشنائی با توزیع آماری استفان بولتزمن

آمار ماکسول-بولتزمن و توزیع بولتزمن برای انرژی‌ها جزو پایه‌های مکانیک آماری کلاسیک به شمار می‌آیند. این تئوری‌ها به بسیاری از پدیده‌هایی که نیازی به آمار کوانتومی ندارند و معنی خاصی به تعریف ترمودینامیکی دما می‌دهد.  مهم و کاربردی می باشد.

 

ادامه مطلب...

دستگاه اندازه گیری ضریب مدول یانگ

مدول یانگ یا مدول الاستیسیته به نسبت تنش به کرنش مواد جامد خطی در پایین‌تر از استحکام تسلیم گفته می‌شود که در این حالت قانون هوک صادق بوده و مدول الاستیک ثابت است.

 

ادامه مطلب...

اندازه گیری قطر مولکول

در این آزمایش یک قطره گیلیسیرین یا بنزین به سطح آب بدون چربی اضافه می شود که توسط لیکوپودیوم پوشانده شده است.

 

ادامه مطلب...

تحقیق قوانین حاکم بر محیط خلا PFA-VT10

این محفظه دارای ضخامت مناسبی است که قابلیت تحمل  فشار را دارد و میتوان با استفاده از یک پمپ خلاء، فضای داخلی محفظه را خلاء کرده و آزمایش های مورد نظر را تحقیق و بررسی نمود.

 

ادامه مطلب...

مجموعه آزمایش اثر هال

از اين دستگاه براي تحقيق اثر هال و بدست آوردن شمار حامل هاي بار قطعه مورد نظر و تعيين نوع حامل ها مي توان استفاده نمود.

 

ادامه مطلب...

مجموعه آزمایش هدایت الکتریکی حرارتی مواد

هنگامی که دو سیم فلزی با سطح انرژی «فرمی» EF متفاوت به یکدیگر متصل می شوند در این صورت الکترونها از یک سیم به دیگری منتقل می شوند. فلز با تابع کار کوچک WA الکترونهای خود را از دست خواهد داد و یونیزه مثبت می شود.

 

ادامه مطلب...
Top