اشکال لیساژور

این آزمایش مربوط به شناخت پانل یک اسیلوسکوپ، کالیبره کردن اسیلوسکوپ، استفاده از مدار RL و RC برای ارسال دو موج با تاخیر زمانی به کانال های اسیلوسکوپ و ایجاد اشکال لیساژور، استفاده از اشکال لیساژور برای یافتن فرکانس و دامنه موج ورودی است.

 

ادامه مطلب...

تحقیق روابط به هم بستن مقاومت ها

مقاومت یکی از اجزای مدارهای الکترونیکی است که می توان آنها را بصورت سری و موازی در مدار قرار داد.با استفاده از این مجموعه می توان نوع تقسیم ولتاژ و جریان در چیدمان های متفاوت مقاومت را بررسی نمود.

 

ادامه مطلب...

بررسی مقاومت ویژه در اجسام رسانا

یکی از قوانین مهم در آزمایشگاه الکتریسیته، بررسی قانون مقاومت است که بیان میکند مقاومت در اجسام رسانا به طول، مساحت سطح مقطع و مقاومت ویژه ارتباط پیدا می کند. 

 

ادامه مطلب...

تحقیق روابط به هم بستن خازن ها

خازن ها در مدار الکترونیکی وظیفه ذخیره انرژی الکتریکی را بر عهده دارند.خازن ها را می توان بصورت سری و موازی بهم وصل کرد که متناسب با نوع چیدمان باعث تقسیم ولتاژ و بار الکتریکی در مدار می شوند.

 

ادامه مطلب...

تحقیق قانون اهم

یکی از قوانین مهم در الکتریسیته، تحقیق قانون اهم می باشد. این مجموعه آموزشی به منظور بررسی نسبت ولتاژ به جریان و تحقیق قانون اهم مورد استفاده قرار می گیرد.

 

ادامه مطلب...

بررسی ترانسفورماتورها

ترانسفورماتور دستگاهی برای ذخیره یا انتقال انرژی مغناطیسی است.ترانسفورماتورها میدان مغناطیسی را در منطقه خاصی محدود کرده و یا باعث افزایش اندازه آن می شوند.

ادامه مطلب...

تحقیق روابط به هم بستن سلف ها

سلف ها المان های الکترونیکی مهمی هستند که در مدار وظیفه ذخیره  انرژی مغناطیسی را بر عهده دارند. سلف ها را می توان در مدار بصورت سری و موازی بهم وصل نمود که متناسب با نوع چیدمان باعث تقسیم ولتاژ و جریان در مدار می شوند.

 

ادامه مطلب...

تحقیق قانون کیرشهف

یکی از قوانین مهم در آزمایشگاه الکتریسیته، تحقیق قانون کیرشهف در مدارهای الکترونیکی می باشد(تحقیق قانون گره و حلقه). بوسیله این مجموعه آموزشی، میتوان قوانین کیرشهف را بررسی نمود.

 

ادامه مطلب...

شارژ و دشارژ خازن

هنگامی که یک خازن در مدار قرار می گیرد، در کسری از زمان شارژ می شود. همچنین وقتی یک خازن شارژ شده در  یک مدار در حضور مصرف کننده قرار گیرد، در کسری از زمان تخلیه (دشارژ) می گردد.

 

ادامه مطلب...
Top